ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

 Artikel 1Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, van de Action Line shop, een onderdeel van Kusters Promogifts kvk 14037994, gevestigd aan de Bongerd 40 te Spaubeek, verder te noemen Action Line, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 aanbiedingen

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld.

Mondelinge aanbiedingen en/of afspraken en/of toezeggingen binden Action Line niet .Aanbiedingen die door haar ondergeschikten,vertegenwoordigers,tussenpersonen zijn gedaan,binden haar eerst na een schriftelijke door een daartoe bevoegd persoon van Action Line ondertekende bevestiging.

Toezending van aanbiedingen, prijslijsten en / of enige andere documentatie verplicht Action Line niet tot levering.

Artikel 3 Overeenkomst

Overeenkomsten van koop- en verkoop van zaken zijn voor Action Line eerst bindend en voor zover zij na ontvangst van de order van de wederpartij, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij, deze schriftelijk heeft bevestigd.

Uit de aanvaarding van onze leveringsvoorwaarde doet de wederpartij zich akkoord te gaan met onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden en dat hij afstand doet van de eigen inkoopvoorwaarden.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Action Line het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding  te herroepen. Indien de offerte gericht is aan particulieren, is het offertebedrag inclusief BTW en indien de offerte gericht is aan een bedrijf, is het offertebedrag exclusief BTW.

De aan de wederpartij getoonde gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, afbeeldingen, catalogi, enz. door Action Line bij de aanbieding verstrekt, worden bij wijze van aanduiding verstrekt en binden Action Line niet.

Artike4 Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Action Line en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen

Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan of koersfluctuatie zoals binnenlands als buitenlandse valuta zich voordoen, kunnen deze verhogingen worden doorberekend aan de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, kunnen deze verhogingen niet eerder dan na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Tevens kan de prijs worden aangepast als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Indien de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.

Naast de koopprijs  worden aan de wederpartij in rekening gebracht eventuele heffingen door de overheid opgelegd alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Levertijd

De door Action Line opgegeven levertijd is bij benadering gegeven, tenzij anders is vermeld en zal zoveel mogelijk  in acht worden genomen, doch zij is niet bindend.

Indien de bij benadering genoemde termijn wordt overschreden, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij slechts recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gegeven indien aan de zijde van Action Line sprake is van haar verwijtbare tekortkoming.

Indien de wederpartij een consument betreft, zal de opgegeven levertijd nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Action Line derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient hem alsnog een redelijke termijn te worden gegeven om te presteren.

Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de zaken het bedrijf van Action Line verlaten, vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die mocht ontstaan  en staan de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Levering

Levering van de bestelde zaken geschiedt af kantoor of af magazijn, vanaf het moment van levering draagt de wederpartij het risico voor de geleverde zaken.

Indien de geleverde zaken dienen te worden ge├»nstalleerd bij de wederpartij, geldt eveneens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Indien de zaken op de overeengekomen leveringsdatum om welke reden dan ook door de wederpartij niet worden afgenomen en / of de wederpartij niet de nodige informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan is Action Line  gerechtigd de betrokken zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

Indien en voor zover direct door de leverancier wordt geleverd aan de wederpartij, dan dient de wederpartij de zending deugdelijk te controleren op beschadigingen aan het geleverde; indien er beschadigingen aan het geleverde kleven dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de beschadigen duidelijk worden omschreven op de pakbon of factuur.

Artikel 8 Betaling

Zaken die in de showroom of internetwinkel worden aangekocht, dienen contant, ideal, Pin of bij vooruitbetaling of levering te worden betaald.

Betaling van zaken die dienen te worden besteld en / of dienen te worden ge├»nstalleerd dient plaats te vinden contant of Pin of na toestemming van Action Line door overmaking op bankrekening van Action Line.

De op het bankafschrift genoemde valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Alle incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens NOVA tarief:

Over de eerste 3000,00 euro 15% over het meerdere tot 13.000,00 euro 10% over het meerdere tot 15.000,00 euro 8% over het meerdere tot 60.000,00 euro 5% over het meerdere boven 60.000,00 euro 3%

Artikel 9 Annuleren herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (art.7:5 BW)

Heeft de afnemer het recht de aankoop van het geleverde binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te annuleren. Na het verstrijken van de 14 werkdagen isde aanschaf een feit. Afnemer dient dan eerst een e-mail te sturen naar info@actionline.nl, onder vermelding van het factuurnummer.

Het herroepingrecht geldt niet voor:

Goederen die volgens de specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bedrukt, geborduurd of maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Ook is hieronder te verstaan enige kleurafwijkingen. Aanbiedingen/ sale kunnen niet worden geretourneerd.

Na ontvangst van de retourzending zorgt Actionline voor het omruilen van het artikel dan wel terugbetalen van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan afnemer.

De kosten voor retourzending komen ten laste van Afnemer.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:
de verpakking van het product onbeschadigd is;
het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is;
Afnemer niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen;
de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd; en
het product is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes.
Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 10 Privacy Policy

Indien door wederpartij een bestelling geplaatst wordt bij Action Line, dan worden de gegevens van de wederpartij opgenomen in het klantenbestand van Action Line. Action Line zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Action Line respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Artikel 11 Garantie

Action Line staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken .

Gedurende een periode van 12 maanden na levering zal Action Line de artikelen, waarvan aangetoond is, dat deze ondeugdelijk zijn herstellen c.q. vervangen. De keuze van herstel en / of vervanging worden door Action Line gemaakt. Dit kan soms afwijkend zijn.

Indien de door Action Line verstrekte garantie een zaak betreft die door derde wordt geproduceerd, is de garantie beperkt tot die garantie die de producent van het artikel verstrekt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Action Line reikt nimmer verder dan hetgeen waartoe zij op basis van de wettelijke

bepalingen en het gestelde in deze algemene voorwaarden is verplicht.

Action Line zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfsschade of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. Action Line aansprakelijk zou zijn (directe) schade, dan is die schade beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Action Line te verstrekken uitkering, althans maximaal tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

De Wederpartij heeft de plicht de zaken te beperken.

Artikel 13 Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Action Line voor aanspraken van derden met betrekking tot de rechten uit de intellectuele eigendom van gegevens, tekeningen, ontwerpen, materialen e.d. door de wederpartij verstrekt aan Action Line, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de wederpartij informatiedragers, elektronische bestanden of software worden verstrekt aan Action Line, nodig voor uitvoering van de overeenkomst, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Action Line en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis.